Varstvo osebnih podatkov

Politika zasebnosti za obdelavo osebnih podatkov
v Društvu Regionalna varna hiša Celje

I. Predstavitev upravljavca

Društvo Regionalna varna hiša Celje (v nadaljevanju upravljavec) je društvo, ki izvaja javni socialnovarstveni program – Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja (v nadaljevanju program).

Podrobnosti o storitvah, ki jih zavod izvaja, si lahko preberete na spletni strani http://www.varnahisa.si/.

Za namene izvajanja socialnovarstvenega programa, zaposlovanja ter za nemoten potek dela upravljavca, obdelujemo osebne podatke uporabnic storitev ter zaposlenih v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznika.

II. Vizija varstva zasebnosti oziroma varstva osebnih podatkov

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Zavedamo se, da sta pri dejavnosti, ki jo opravljamo, zasebnost in zaupanje uporabnic storitev temeljni vrednoti. Pomembna gradnika varstva pravice do zasebnosti in zaupanja pa sta varnost in zaupnost osebnih podatkov ter ostalih informacij, ki jih prejmemo od posameznikov.

III. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali zunanjo sodelavko Simono Miklavžin, ki jo lahko kontaktirate v zvezi z vprašanji, povezanimi s politiko varstva zasebnosti in osebnih podatkov na e-naslov: miklasconsulting@gmail.com.

IV. Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov naših storitev je Zakon o socialnem varstvu (Ur.l.RS, št. 3/07-UPB in nadaljnji). Osebni podatki, ki jih potrebujemo za izvajanje programa so navedeni v 111. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS, št. 3/07 in nadaljnji).
Na osnovi določil v zakonu upravljavec obdeluje tudi podatke o svojih zaposlenih, kar mu omogoča delovna zakonodaja in področna zakonodaja (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, itd.). Tako upravljavec na podlagi zakonske obveznosti obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, kraj, občino in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče za potrebe izvajanja pogodbe o zaposlitvi in obveznosti iz tega naslova.

Zbrane osebne podatke bomo na podlagi mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo upravljavca, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti, tem organom na njihovo zahtevo tudi posredovali.

V. Pravice posameznikov

S pisno zahtevo poslano na naslov: DRVH Celje, p.p. 347, 3000 Celje ali na e – naslov varna.hisa@siol.net, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov DRVH Celje, p. p. 347, 3000 Celje ali na e – naslov varna.hisa@siol.net. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VI. Roki hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo skladno z zakonodajo, ki je podlaga za njihovo obdelavo. Osebne podatke posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se hranijo in obdelujejo, dokler obstaja namen oziroma do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov.

VII. Spremembe politike zasebnosti

DRVH Celje si pridružuje pravico do spremembe politike zasebnosti glede na razmere in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
O vseh spremembah glede obdelave osebnih podatkov in/ali spremembe (posodobitve) politike zasebnosti, bomo posameznike ustrezno predhodno obvestili. Prav tako bodo spremembe politike zasebnosti pravočasno objavljene na naši oglasni deski in spletni strani.

Zastopnica DRVH Celje Suzi Kvas, prof.